ثبت شکایات و پیگیری

پیام مدیریت

نظر به ایجاد یک محیط پویا و چابک، مشتریان عزیز و گرامی می توانند از این درگاه با مدیریت مجموعه شاپکت ارتباط برقرار کنند.

در صورت بروز مشکل، ثبت شکایات و بیان پیشنهادات خود میتوانید از این بستر استفاده کنید تا کمتر از یک روز  کاری آینده، مسبت به درخواست شما پاسخگو باشیم.

امید است با یاری شما هر روز از میزان قصورات ما کاسته شود.